Инвентаризация на активи и пасиви

Инвентаризация на активи и пасиви

източник Закона за счетоводството

Инвентаризация на активите и пасивите се извършва през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет. Инвентаризацията се извършва по ред и начин, определени от органите на управление на предприятието.
За бюджетните предприятия министърът на финансите може да определи и други срокове за извършване на инвентаризацията.
Инвентаризации се извършват и по искане на органите на съдебната власт и на други органи, когато това е предвидено в закон.