Годишно счетоводно приключване

В практиката този термин се използва като обобщаващ за всички процедури , съпоставящи целия процес по подготовка на предприятието за закриването на финансовата година, съгласно изискванията на българското законодателство. По своята същност той представлява комплект от специфични действия по приключване на счетоводните и техните регистри, изготвяне на справки и отчети, извършване на годишна инвентаризация на стоково материалните запаси, изчисляване и деклариране на дължимия данък върху дохода. За всеки един етап от годишното счетоводно приключване, както и за всеки един удостоверяващ го документ, съществуват множество строги изисквания относно процедурите, формата и съдържанието определено от съответния нормативен акт.

Счетоводна кантора Шанс предлага пакет от услуги по цялостно счетоводно приключване на финансовата година на Вашата фирма. От Вас се иска единствено да ни предоставите всички събрани през годината документи, на чиято база ще изготвим целия набор от вътрешнофирмени документи, отчети и декларации, неизменно съпътстващи процеса на годишното счетоводно приключване. Цената на услугата може да варира в зависимост от наличието или липсата на икономическа активност, спецификата на дейността количеството събрани документи. Свържете се с нас за да получите ценова оферта.