Активи, Собственият Капитал, Пасиви, Приходи и Разходи

Според Закона за Счеводството – Активите, Собственият Капитал, Пасивите, Приходите и Разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване по историческата им цена или друга цена, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.
Историческа цена е цената на придобиване, себестойността или справедливата цена.
Последващи оценки на активите и пасивите се извършват в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.
Актива и пасива се класифицират и представят във финансовите отчети при условията и по реда на приложимите счетоводни стандарти.
Предприятията начисляват амортизации на амортизируемите дълготрайни/нетекущи активи в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.
Амортизациите в бюджетните предприятия се начисляват по решение на Министерския съвет.
Материалните запаси при тяхното потребление се оценяват в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.
Разходите и приходите се класифицират и представят във финансовите отчети при условията и по реда на приложимите счетоводни стандарти.
Компонентите на собствения капитал се класифицират и представят във финансовите отчети при условията и по реда на приложимите счетоводни стандарти.