Годишен отчет за дейността

Кой и в какъв срок подава годишен отчет за дейността?

Всички фирми в България подават Годишен отчет за дейността (ГОД) с изключение на тези, които едновременно не са извършвали дейност и не са отчели приходи и разходи през финансовата година. Последните подават Декларация за неактивност през финансовата година. Срокът за подаване на ГОД е 31 март, а на декларацията за неактивност – 30 април.

Какво представлява ГОД?

ГОД представлява набор от отчети и справки, касаещи дейността на дружеството. Данните, които се упоменават са защитени и се гарантира тяхната конфиденциалност. До данните имат достъп НАП и НСИ (Националният статистически институт). Една част от данните в ГОД се припокриват с годишните финансови отчети на дружеството (баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и др.). Друга част представляват допълнителни справки относно дейността на дружеството или подробни и детайлизирани справки към първата част, която визирахме. От първостепенно значение преди да започнем да попълваме ГОД е да изберем вярната форма (отчет). Най-често фирмите попадат в определението “нефинансови предприятия, съставящи баланс”. Затова следва да изберат именно този вид отчет, а не, например “бюджетни предприятия”, “банки” или пък “нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ)”. Препоръката ми към читателя е да се ползват услугите на счетоводител за попълването на ГОД.

Къде и как се подава ГОД?

Първи варинт – на хартиен носител:

подава се заедно с ГДД по пощата с обратна разписка или в пощенската станция, или на гише в НАП.

Втори вариант – с електронен подпис:

През сайта на НСИ. След като системата обработи успешно подадените отчети и справки от ГОД, получавате статус на отчета “успешно обработен” и входящ номер. Този входящ номер се записва и в ГДД.

Декларацията за неактивност, от своя страна, освен с електронен подпис може да се подаде и в съответното Териториално статистическо бюро.

Ако желаете да подготвим Вашите документи,
свържете се с нас.