Годишна данъчна декларация

ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

Материалът не важи за еднолични търговци (ЕТ)!

И трите понятия от заглавието на настоящия материал са актуални с пълна сила до 31.03.2013 г. Декларирането и/ или плащането на корпоративния данък, както и подаването на годишния отчет за дейността имат задължителен характер съгласно описаното по-долу. Неподаването/ неплащането могат да доведат до санкции съгласно действащото законодателство.

Кой и в какъв срок подава годишна данъчна декларация?

Всички фирми в България следва да подават годишна данъчна декларация (ГДД) за съответната финансова година до 31 март на следващата година. Финансовата година съвпада с календарната, т.е. започва на 01 януари и приключва на 31 декември. Така за финансовата 2012 година фирмите са задължени да подадат годишна данъчна декларация до 31 март 2013 г. Това задължение на фирмите произтича от чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Не чакайте последната дата! Ще си спестите много чакане, нерви и проблеми.

Къде се подава ГДД?

ГДД се подава заедно с годишен отчет за дейността. Запознайте се и с този раздел от настоящия материал!

Първи вариант:

Годишна данъчна декларация се подава в съответния офис на Националната агенция по приходите (НАП) по адрес на регистрация на фирмата. Например, ако адресът на фирмата по регистрация е гр. София, жк Младост, то компетентният офис на НАП, където трябва да подаде ГДД, по всяка вероятност ще е териториалната дирекция на Националната агенция по приходите София-град, офис Младост (ТД на НАП София-град, офис Младост). Не за всеки жилищен комплекс от големите градове обаче има отделно подразделение на НАП. Освен това някои офиси на НАП обслужват твърде много фирми и новорегистрираните дружества биват пренасочвани към други офиси на НАП (тук визирам НАП Център за София-град). За да избегнете недоразумения и проблеми, поинтересувайте се вашата фирма към коя ТД на НАП, съответно към кой офис е разпределена. Можете да го направите и по телефона (0700 18 700, на цената на един градски разговор), казвайки булстата на фирмата си.

Втори вариант – препоръчителен:

Не ви е приятно да чакате по опашки в НАП и да ви обслужват често неприветливи служителки по гишетата? Искате да ползвате 1 % отстъпка от корпоративния данък (но не повече от 1 000 лева)? Ами подайте ГДД по електронен път! Става бързо и лесно. За целта обаче ви е необходим електронен подпис. Имате две възможности.
Първа: Можете да закупите необходимите ви четец, карта и т.н. от някой от петте доставчика на електронен подпис, оторизирани в България. Изборът ви е: Информационно обслужване, Инфонотари, Спектър, Банксервиз, СЕП Бълтария. Внимание! Цените и промоциите са различни! Оставям на вас да ги проучите!
Втора възможност: обърнете се към вашия счетоводител. Повечето счетоводители обслужват множество фирми и разполагат с електронен подпис. Необходимо е само да ги упълномощите да подадат вашата ГДД. Става доста лесно и без никакво чакане.
Трети вариант: по пощата с обратна разписка.
Кой и в какъв срок подава годишен отчет за дейността?

Всички фирми в България подават Годишен отчет за дейността (ГОД) с изключение на тези, които едновременно не са извършвали дейност и не са отчели приходи и разходи през финансовата година. Последните подават Декларация за неактивност през финансовата година. Срокът за подаване на ГОД е 31 март, а на декларацията за неактивност – 30 април.

Какво представлява ГОД?

ГОД представлява набор от отчети и справки, касаещи дейността на дружеството. Данните, които се упоменават са защитени и се гарантира тяхната конфиденциалност. До данните имат достъп НАП и НСИ (Националният статистически институт). Една част от данните в ГОД се припокриват с годишните финансови отчети на дружеството (баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и др.). Друга част представляват допълнителни справки относно дейността на дружеството или подробни и детайлизирани справки към първата част, която визирахме. От първостепенно значение преди да започнем да попълваме ГОД е да изберем вярната форма (отчет). Най-често фирмите попадат в определението “нефинансови предприятия, съставящи баланс”. Затова следва да изберат именно този вид отчет, а не, например “бюджетни предприятия”, “банки” или пък “нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ)”. Препоръката ми към читателя е да се ползват услугите на счетоводител за попълването на ГОД.

Къде и как се подава ГОД?

Първи варинт – на хартиен носител:

подава се заедно с ГДД по пощата с обратна разписка или в пощенската станция, или на гише в НАП.

Втори вариант – с електронен подпис:

През сайта на НСИ. След като системата обработи успешно подадените отчети и справки от ГОД, получавате статус на отчета “успешно обработен” и входящ номер. Този входящ номер се записва и в ГДД.

Декларацията за неактивност, от своя страна, освен с електронен подпис може да се подаде и в съответното Териториално статистическо бюро.

Корпоративен данък – изчисляване

Ако данъчният финансов резултат, който фирмата декларира в ГДД е печалба, то фирмите следва да внесат корпоративен данък в размер на 10 % от печалбата си. В случай че финансовият резултат обаче е данъчна загуба, то данък не се внася. Как се определя данъчният финансов резултат? Първо се определя счетоводният, а после той се преобразува за данъчни цели. Счетоводният финансов резултат се изчислява като от приходите се извадят разходите. Приходите най-често са от продажби на стоки и услуги, а разходите най-често от покупки, възнаграждения и други, които фирмата е извършила през годината. Сумите на приходите и разходите се вземат от документите – фактури, касови бонове, командировъчни заповеди, квитанции, разписки, ведомости за заплати и други. Не всеки разход или приход, за който имаме документ обаче може да се признае за данъчни цели и то в годината на извършването му. Най-простият пример за такъв случай е непризнат разход, който е несвързан с дейността на дружеството. Може да разполагате с надлежно издадена фактура на името на вашата фирма за новия ви хладилник, но дейността на дружеството ви да е проектиране на сгради и съоръжения. При вашата дейност едва ли ще ви бъде необходим хладилник, освен ако няма да “замразявате” проектите си . Друго яче би стоял въпросът, ако дейността ви е кетъринг, тогава хладилникът за вас би бил абсолютно присъщ разход и би се признал за данъчни цели. И така, с непризнатите за данъчни цели разходи, вие следва да увеличите счетоводния си резултат и едва тогава ще изчислите размера на корпоративния си данък.

пример:

ако вие през финансовата година имате приходи 1000 лева и разходи 900 лева, то счетоводната ви печалба ще е 100 лева. Ако нямате да преобразувате и всички приходи и разходи са ви признати и за данъчни цели, вие бихте платили 10 лева данък (100 Х 10 %). Ако обаче 200 лева от разходите са несвойствени, за тях нямате надлежно издадена фактура или има друга причина да не са данъчно признати, то тогава следва да преобразувате финансовия си резултат. Как? Ами 100 лева счетоводна печалба + 200 лева данъчно непризнати разходи = 300 лева. Тогава вие ще платите 30 лева корпоративен данък, а не 10 лева. За да сте изрядни към фиска, препоръчвам ви да използвате услугите на счетоводител. Ако все пак решите сами да действате в дебрите на корпоративното данъчно облагане, то се запознайте добре със Закона за корпоративното данъчно облагане (ЗКПО).

Корпоративен данък – внасяне

Изчисленият корпоративен данък се внася по сметката на съответния офис на НАП, като се използва платежно нареждане за “плащане към бюджета”. Не забравяйте да посочите и кода за вид плащане, който вече е 11 11 11. Сами се досещате вече, че е добре да опишете и какво плащате и за кой период се отнася, за да не гадаят на карти Таро служителите от НАП. Срокът за внасянето отново е до 31 март. Не чакайте последния срок! На банковия превод му трябва време, за да “премине” от вашата банкова сметка към тази на обслужващия ви НАП.

Ако желаете да подготвим Вашите документи,
свържете се с нас.