Закон за Данък върху Добавената Стойност 2018 Г.

На 22.11.2017 г. 44 Народно събрание прие Закон за изменение и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност, с Преходните и заключителните разпоредби на който, се изменят и останалите данъчни закони, като настоящият коментар разглежда само извършените промени в ЗДДС. Промените са обнародвани в ДВ, бр.97 от 05.12.2017 г. и влизат в сила от 01.01.2018 г., с изключение на измененията в чл. 79а и чл. 79б ЗДДС, които влизат в сила от 01.12. 2017 г. Към датата на изготвяне на настоящия коментар (20.12.2017 г.) не са обнародвани изменения в ППЗДДС, поради което те ще бъдат разгледани в отделен коментар. Обръщаме внимание, че бъдещите промени в ППЗДДС биха могли да доведат до различно тълкуване или прилагане на законовите разпоредби.

Основните промени в ЗДДС за 2018 г. са:

 • Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС:
 • Изменения при дерегистрация по ЗДДС.
 • Допълнения в разпоредбите за корекции на ползван данъчен кредит. Правила относно определянето на показателите, необходими за изчисляването на корекциите.
 • Изменения, свързани с предоставянето на обезпечения за горива, предназначени за собствено потребление от купувача.
 • Други промени.

Направените изменения и допълнения в ЗДДС са предимно с редакционен характер, както и с прецизиране на разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на закона

Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС

Нов срок за задължителна регистрация по ЗДДС

От 01.01.2018 г. при настъпване на основание за задължителна регистрация по ЗДДС, заявление за регистрация вече ще се подава в 7 дневен срок, а не в 14 дневен, както бе до 31.12.2017 г. Новият 7 дневен срок е променен в следните разпоредби:

  • чл.96, ал.1 ЗДДС – регистрация при облагаем оборот 50 000 лв.;
 • чл.132, ал.2 ЗДДС – регистрация в случаите на чл.10,ал.1 ЗДДС – апорт, преобразуване по ТЗ, прехвърляне на предприятие и т.н.;
  • чл.132, ал.6 ЗДДС – регистрация на неперсонифицирани дружества;
  • чл.132а, ал.2 ЗДДС – регистрация по ЗДДС при продължаване на дейност от наследниците.

  Следва да се отбележи, че в чл. 101, ал. 6 ЗДДС е съкратен и срокът за извършване на проверка на основанието за регистрация по ЗДДС. Съгласно новата редакция в срок 7 дни от постъпването на заявлението за регистрация (в случаите както на задължителна, така и на доброволна) органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация. Този скъсен срок за проверка е приложим само за 2018 г. на основание § 33 от ПЗР на ЗДДС.

  Ново основание за задължителна регистрация по чл.96 ЗДДС

С новото изречение второ в чл.96, ал.1 ЗДДС е въведена нова хипотеза на задължителна регистрация по ЗДДС. Съгласно новата редакция когато облагаемият оборот от 50 000 лв. е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

Видно от мотивите към законопроекта по този начин се цели да се противодейства на лицата, които извършват сезонна дейност и избягват регистрация по ЗДДС. Освен тази група лица със сезонна дейност под разпоредбата ще попаднат и строителни фирми, които подаваха в рамките на 1-2 месеца всички обекти от нова сграда без ДДС като нерегистрирани лица. С цел противодействие на тези практики се намалява срокът за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС.

Поради тази промяна, освен следенето на оборота в края на всеки месец, ще е необходимо стриктно текущо проследяване на осъществените сделки в последните 2 месеца, за да не се допусне закъснение за регистрация по ДДС, защото в противен случай могат да бъдат определени задължения за ДДС по реда на новата разпоредба на чл.102, ал.4 ЗДДС.

В новата ал.4 на чл.102 ЗДДС е въведена разпоредба относно определянето на задължения за ДДС, когато облагаемият оборот е достигнат за 2 месеца. В тази хипотеза, когато лицето е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че дължи ДДС за облагаемите доставки, с които надхвърля облагаемия оборот от 50 000 лв., от датата, на която е надвишен оборотът, до датата, на която е регистрирано от органа по приходите, или до датата, на която са отпаднали основанията за регистрация. За облагаемата доставка, с която се надхвърля облагаемият оборот, се дължи ДДС.

3. Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС на неперсонифицираните дружества 

3.1. В новата редакцията на чл. 132, ал. 6 ЗДДС се пояснява регистрацията по ЗДДС на неперсонифицирано дружество, в което участват регистрирани по ЗДДС лица. От 01.01.2018 г. регистрацията в тази хипотеза ще извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата на създаване на неперсонифицираното дружество, която се смята за дата на регистрация на дружеството по ЗДДС. Освен съкратения срок, разликата спрямо 2017 г. е, че се има предвид датата на създаване на консорциума, а не само датата на сключване на договора. Тази промяна е направена с оглед практиката на НАП, посочена в Становище № 26-Б-26/01.08.2017 г. относно прилагането на ЗДДС по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие, което може да бъде намерено на НАП .

В цитираното становище е прието, че когато в договора за създаване на неперсонифицирано дружество (консорциум) е предвидено отлагателно условие за влизането му в сила, задължението за регистрация по ЗДДС възниква при изпълнение на това условие. Това означава, че след 01.01.2018 г. ще са възможни 2 варианта за възникване на задължение за регистрация на консорциум, в който участва регистрирано по ЗДДС лице:

 • Първи вариант – ако има отлагателно условие в договора при неговото настъпване;
 • Втори вариант – ако няма отлагателно условие на датата на сключване на договора.

4. Отмяна на предоставянето на обезпечения при регистрация по ЗДДС

От 01.01.2018 г. се отменят разпоредбите на чл. 176а и чл. 176б ЗДДС. Това означава, че след тази дата органите по приходите няма да могат да отказват регистрация на лица, в които един или няколко от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите му са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на друго дружество/лице с неуредени задължения за ДДС над 5 000 лв.

В мотивите към законопроекта е посочено, че отмяната е направена с цел намаляване на административната тежест, но всъщност по този начин се прекратява възможността някои лица да остават нерегистрирани по ДДС, въпреки големите им обороти.

В § 38 от ПЗР на ЗДДС е предвиден ред за усвояване на обезпеченията по чл. 176а и чл. 176б ЗДДС. Съгласно цитирания параграф предоставеното до 31.12.2017 г. обезпечение по реда на отменените чл. 176а и чл.176б ЗДДС ще се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в ДОПК, при наличие на неуредени задължения на лицето за ДДС, глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по ЗДДС. Обезпечението или остатъкът от него след усвояването, се освобождава от компетентния орган по приходите в 30-дневен срок от постъпване на искане от данъчно задълженото лице в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия.

При освобождаване на обезпечението НАП ще отпише лицето от регистъра по чл.176в, ал.10 ЗДДС.

изменения, свързани с дерегистрацията по зддс

 

 1. Извършена е промяна в чл. 109, ал. 1 ЗДДС относно процедурата за дерегистрация по инициатива на лицето. Съгласно новата редакция на чл.109, ал.1 ЗДДС в случаите по чл. 107, т. 3 ЗДДС (заличаване на ЕТ от търговския регистър) и при прекратяване на юридическо лице с ликвидация, ЕТ или дружеството подава заявление за дерегистрация в компетентната ТД на НАП в 14-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство по чл. 107 ЗДДС.
 2. Следващата промяна е в процедурата за дерегистрация по инициатива на органа по приходите, която е регламентирана в чл. 110, ал.1, т. 1 ЗДДС.

От 01.01.2018 г. при прекратяване на юридическо лице без ликвидация или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса, което е основание за задължителна дерегистрация, регистрацията по ЗДДС ще се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаването на акт за дерегистрация. При тези хипотези лицата няма да имат задължение за подаване на заявление за дерегистрация по ЗДДС. За дата на дерегистрация се запазва датата на настъпване на съответното обстоятелство.

 

уточнения за Корекциите на ползван данъчен кредит

От 01.01.2017 г. се направиха съществени помени в областта на еднократните корекции по чл.79 ЗДДС, както и за пръв път се въведе механизма на ежегодните корекции по чл.79а и чл.79б ЗДДС за дълготрайните активи. С допълненията в чл.79а и чл.79б ЗДДС , които влизат в сила от 01.12.2017 г., се въвеждат уточнения, както и се пренасят в закона разпоредби, които през 2017 г. бяха само в ППЗДДС.

 1. Изменения в еднократните корекции в чл.79 ЗДДС

Извършена е промяна в чл.79, ал.6 ЗДДС, която е свързана с текстове, които към настоящия момент са определени в чл. 66, ал. 7 ППЗДДС. С промените от 01.01.2018 г., те се въвеждат в чл. 79, ал. 6 ЗДДС като съгласно новата редакция се дава възможност за упражняването на право на приспадане на данъчен кредит в случаите на придобити недвижими имоти, стоки и услуги, които са или биха били дълготраен актив по смисъла на ЗДДС, за които не е бил приспаднат данъчен кредит поради ограниченията на чл. 70 ЗДДС, но в последваща година е извършена годишна корекция по чл. 79а или чл. 79б ЗДДС поради промяна в използването им.

Формулите са както следва:

 • т.1. за недвижимите имоти:

ДК = НДДС X 1/20 X БГ, където:

 • т.2 за всички останали стоки и услуги:

ДК = НДДС X 1/5 X БГ,

където ДК е размерът на неползвания при придобиване на имота, на стоката или при получаване на услугата данъчен кредит, който лицето може да приспадне; НДДС – начисленият ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката или при получаване на услугата; БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелството, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 20-годишния/ 5-годишния срок, считано от началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 ЗДДС.

2.Промени в ежегодните корекции на ползван данъчен кредит за стоки или услуги, които са или биха били дълготрайни активи – чл.79а ЗДДС и чл.79б ЗДДСв сила от 01.12.2017 г.

С промените в чл.79а, ал.3, буква „г“ ЗДДС се поясняват се правилата при извършването на корекции на приспаднат данъчен кредит в хипотеза, при която е придобит недвижим имот. 20-годишният срок за недвижими имоти се брои от началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 ЗДДС или от началото на годината на фактическото използване, ако имотите не са използвани повече от една година след годината на изтичане на този срок. По този начин принципът на определяне на тези срокове е уеднаквен с принципа за определяне на сроковете, когато за активите е упражнено право на приспадане на данъчен кредит.

В новите разпоредби на чл. 79а, ал. 7 ЗДДС и чл. 79б, ал. 6 ЗДДС е предвидено, че няма да се извършва корекция при промяна в използването за календарната година, през която са настъпили изменения в използването на недвижимите имоти, стоките и услугите, които са дълготрайни активи, но същите от своя страна не са налични към края на тази календарна година и са възникнали обстоятелства за извършване на корекция по чл. 79 ЗДДС. С тази промяна отпада извършването на годишната корекция за тези дълготрайни активи, като остава извършването на еднократната корекция по чл.79 ЗДДС.

3. Уточнения по повод показателите, за изчисляване на корекциите – нов чл.79в ЗДДС

Във връзка с коректно определяне на преизчисляването на данъчния кредит се въвежда нова разпоредба – чл. 79в ЗДДС. В нея се детайлизира изчисляването на корекциите, като се пояснява начинът на определяне на коефициентите и пропорцията. През 2017 г. тези текстове са регламентирани в чл. 66, ал. 8 ППЗДДС.

На основание чл. 79в ЗДДС за целите на изчисляването на корекциите по чл. 79, 79а и 79б ЗДДС:

 1. Кх е 1, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или услугата в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит; в този случай коефициентът по чл. 73 за съответната година не се взема предвид;
 2. Кх е 0, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или услугата в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит; в този случай коефициентът по чл. 73 за съответната година не се взема предвид;
 3. Ко е 1, ако при придобиване на стоката или получаване на услугата регистрираното лице изцяло е приспаднало данъчен кредит, тъй като е възнамерявало да я използва в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит; в този случай коефициентът по чл. 73 за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит, не се взема предвид;
 4. Ко не може да е 0, ако при придобиване на стоката или получаване на услугата регистрираното лице е приспаднало частичен данъчен кредит, тъй като е възнамерявало да я използва в рамките на независимата си икономическа дейност както за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки, за които лицето няма такова право; в този случай се взема предвид коефициентът по чл. 73 за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит;
 5. Ко е 0, ако при придобиване на стоката или получаване на услугата регистрираното лице не е приспаднало данъчен кредит на основание чл. 70 от закона, тъй като е възнамерявало да я използва в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, независимо дали при придобиване на стоката, или при получаване на услугата лицето е възнамерявало да я използва и за цели извън рамките на независимата икономическа дейност; в този случай коефициентът по чл. 73 за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит, не се взема предвид;
 6. ПрНИДх е 1, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или услугата само за независима икономическа дейност;
 7. ПрНИДх е 0, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или услугата само за цели, различни от неговата независима икономическа дейност;
 8. ПрНИДо не може да бъде 0 или 1.