Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата

965827_375_282_4x3

Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици („Законът“) беше обнародван в Държавен вестник, брой 48 от 24 юни 2016 г. Той влиза в сила на 1 юли 2016 г. Лицата, за които се прилагат забраните на Закона, следва да приведат дейността си в съответствие с неговите изисквания в срок до 1 януари 2017 г.

По-долу представяме резюме на най-важните промени, въведени със Закона.

Отпада понятието „свързани лица“

Понятието „свързани лица“ отпада от заглавието и приложното поле на Закона, като бива заменено с понятието „контролирани от тях лица“. Законът въвежда определение за „контрол“, което обхваща както случаите на контрол по смисъла на Търговския закон, така и хипотезата, в която дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, участват пряко или косвено в управлението или капитала на друго лице или лица и между тях се уговарят условия, различни от обичайните.

Въвеждане на прагове, под които забраните, въведени в Закона, не се прилагат

Отменя се действащата досега абсолютна забрана за участие на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързани с тях лица, в определени категории дружества в България – кредитни институции, застрахователи и презастрахователи, пенсионноосигурителни дружества, платежни институции и други. Съгласно измененията, такова участие ще бъде възможно, стига да не представлява квалифицирано дялово участие по смисъла на съответните специални закони. За дружества, дяловото участие в които не е предмет на специална регулация в други закони, забраната важи само, в случай че процентът на участие представлява 10 или над 10 на сто от капитала на дружеството.

Въведените прагове следва да се прилагат общо в случаите, когато две или повече дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, които са под общ контрол или едното от които контролира другото, и/или контролирани от тях лица, участват в процедура/дружество, попадащи в приложното поле на Закона.

Нови правила за вписване в Търговския регистър на информация и данни за дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим

Съгласно измененията, в Търговския регистър следва да се вписват не само обстоятелствата, които обуславят изключенията от приложното поле на Закона, но също и обстоятелства и данни, включително всяка промяна в тях, за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, които пряко и/или косвено осъществяват или ще осъществяват дейност, попадаща в приложното поле на Закона. На вписване подлежат и данни за техните действителни собственици. Вписването ще се извършва по партидата на дружеството, контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, което осъществява или ще осъществява съответната дейност.

В случай че дейността се осъществява от дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим директно или чрез нерегистрирано в Търговския регистър лице, наличието на обстоятелства, обуславящи прилагането на изключенията от Закона, са основание за самостоятелно вписване в Търговския регистър на дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

В Търговския регистър следва да се вписват и данни (както и всяка промяна в тях) за лицата, контролирани от дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, които пряко или непряко участват в капитала на дружество, извършващо някоя от дейностите, попадащи в приложното поле на Закона.

Промени в юрисдикциите с преференциален данъчен режим

Съгласно измененията в Закона, Гибралтар и държавите, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, не попадат в обхвата на Закона.

Поради спецификата на материята, свързана с обществените отношения – предмет на Закона, на Министерството на правосъдието е възложено да издаде указания по прилагането му, които да внесат яснота в уредбата им.

При допълнителни въпроси и нужда от съдействие, ще се радваме да бъдем от помощ.