Счетоводни Услуги

Каква фирма да регистрирам ?

Искаш да започнеш собствен бизнес? В каква правна форма ще “ облечеш“ своя бизнес? Какви са особеностите на различните правни форми? Кай закон регламентира търговската дейност?

Регистрация на фирма според основният нормативен документ, в който е уреден търговската дейност е, търговския закон (ТЗ). В чл. 1 (1) от ТЗ се казва “ Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки :….“ и са изброени сделките, които се приемат като търговска дейност. Според ал. 2 на същия член, търговци са всички търговски дружества и коопорациите ( с изключение на жилищностроителните кооперации), а според ал. 3 – всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин.

Регистрация на фирма според видовете търговци,  ТЗ :

  1. Търговец – физическо лице (ФЛ)  – Едноличен търговец (ЕТ);
  2. Търговец публично предприятие – държавни и общински;
  3. Търговски дружества (ТД): дружество с ограничена отговорност/ еднолично дружество с ограничена отговорност ( ООД, ЕООД), събирателно дружество (СД), командитно дружество (КД), командитно дружество с акции (КДА), акционерно дружество/еднолично акционерно дружество (АД, ЕАД),
  4. обединения на ТД : консорциум и холдинг.

За да извършва своята дейност, търговците трябва да се регистрират чрез вписване в Търговския регистър (ТР), воден от Агенцията по вписванията.

Според чл. 53. (1) от ТЗ “ Всени търговец е длъжен да води счетоводствосчетоводно обслужване, в което отразява движението на имуществото на своето предприятие.“

 Особености на Едноличен търговец (ЕТ) :

Може да се регистрира от всяко дееспособно физическо лице (над 18 г. и да не е поставено под запрещение) с местожителство в страната. Не може да се регистрира като ЕТ лице, което е в производство за обявяване в несъстоятелност; е невъзстановен в правата си несъстоятелен; е осъден за банкрут. Едно лице може да има само една регистрация като ЕТ.  Регистрация на фирма като ЕТ не се разглежда като възникване на нов правен субект – юридическо лице (ЮЛ). ЕТ е ФЛ с права на търговец. Търговската фирма (името) на ЕТ трябва задължително да съдържа собственото и фамилно или бащино име на собственика. ЕТ носи неограничена отговорност за формирания от него дълг, т.е. с цялото си лично имущество до размера на несеквестируемата част. Това е и основният недостатък на ЕТ. Предимства: лесно и евтино за регистрация, няма изискване за минимален капитал.

 Особености на търговските дружества (ТД):

обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. В предвидените от закона случаи може да се учреди ТД и от едно лице. За разлика от ЕТ, всички ТД са юридически лица. Това означава, че дружеството може да придобива права и задължения от свое име, да носи отговорност със своето имущество, което е различно от имуществото на съдружниците и акционерите, да бъде ищец и ответник в съдебни дела. Регистрацията на всички ТД изисква подписване на дружествен договор от съдружниците и вписване в Търговския регистър. ТД формира своето имущество чрез вноски от съдружниците, които могат да бъдат парични и непарични. Съдружниците във всички ТД могад да са както физически лица, така и юридически лица.

Регистрация на фирма :

Особености на ООД / ЕООД : те са капиталови дружества.  Има изисквания за за минимален капитал, който е символичен – 2 лв., което значително улеснява регистрацията на такова дружество. Съдружниците в него отговарят ограничено и солидарно за формираните от дружеството задължения. Ограничено – до размера на уговорената вноска в капитала и солидарно – за целия дълг, независимо кога е станал съдружник. Търговската фирма на ООД / ЕООД може да бъде всяко име, което не е заето до момента. При ЕООД има едноличен собственик на капитала, а при ООД има поне двама съдружници. Това са предпочитани форми за търговска дейност поради ограничената отговорност и символичен капитал.

 Особености на събирателните дружества (СД) :

персонално дружество. При СД и всички персонални дружества съществен елемент е полагането на личен труд от съдружниците за постигане на целите на дружеството, а от там и личностните и професионалните им качества и доверието между тях. Съдружниците в СД носят неограничена и солидарна отговорност за задълженията, които поема дружеството. Т. е. всеки един съдружник носи отговорност с цялото си лично имущество и за целия дълг, независимо кога е станал съдружник. Ако в учредителния договор не е записано друго, СД може да се прекрати със смъртта или напускането на някой от съдружниците. Търговската фирма на СД трябва да съдържа фамилни имена или фирмите на един или повече съдружници. Вместо абвиатюра СД често се използва „с-ие“. Няма изисквания за минимален капитал за учредяване на СД.

Особености на акционерно и еднолично акционерно дружество АД / ЕАД:

са типични капиталови дружества. Капиталът им е разделен на еднакви части – акции. Съдружниците – акционерите носят ограничена отговорност за задълженията на дружеството до размера на участието им в капитала. Минималният капитал, с който може да се учреди АД / ЕАД е 50 000 лв. При ЕАД има едноличен собственик на капитала.

Законът дава възможност за преобразуване на търговските дружества от един в друг вид. Не е предвидена процедура за преобразуване на ЕТ в търговско дружество.

 Регистрация на фирма – счетоводни услуги цени