Какво представлява ГОД?

ГОД представлява набор от отчети и справки, касаещи дейността на дружеството. Данните, които се упоменават са защитени и се гарантира тяхната конфиденциалност. До данните имат достъп НАП и НСИ (Националният статистически институт). Една част от данните в ГОД се припокриват с годишните финансови отчети на дружеството (баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и др.). Друга част представляват допълнителни справки относно дейността на дружеството или подробни и детайлизирани справки към първата част, която визирахме. От първостепенно значение преди да започнем да попълваме ГОД е да изберем вярната форма (отчет). Най-често фирмите попадат в определението “нефинансови предприятия, съставящи баланс”. Затова следва да изберат именно този вид отчет, а не, например “бюджетни предприятия”, “банки” или пък “нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ)”. Препоръката ми към читателя е да се ползват услугите на счетоводител за попълването на годишен отчет за дейността.

Годишен отчет за дейността

Може да погледнете също и на сайта на НСИ