Корпоративен данък – изчисляване

Корпоративен данък – изчисляване

Ако данъчният финансов резултат, който фирмата декларира в ГДД е печалба, то фирмите следва да внесат корпоративен данък в размер на 10 % от печалбата си. В случай че финансовият резултат обаче е данъчна загуба, то данък не се внася. Как се определя данъчният финансов резултат? Първо се определя счетоводният, а после той се преобразува за данъчни цели. Счетоводният финансов резултат се изчислява като от приходите се извадят разходите. Приходите най-често са от продажби на стоки и услуги, а разходите най-често от покупки, възнаграждения и други, които фирмата е извършила през годината. Сумите на приходите и разходите се вземат от документите – фактури, касови бонове, командировъчни заповеди, квитанции, разписки, ведомости за заплати и други. Не всеки разход или приход, за който имаме документ обаче може да се признае за данъчни цели и то в годината на извършването му. Най-простият пример за такъв случай е непризнат разход, който е несвързан с дейността на дружеството. Може да разполагате с надлежно издадена фактура на името на вашата фирма за новия ви хладилник, но дейността на дружеството ви да е проектиране на сгради и съоръжения. При вашата дейност едва ли ще ви бъде необходим хладилник, освен ако няма да “замразявате” проектите си . Друго яче би стоял въпросът, ако дейността ви е кетъринг, тогава хладилникът за вас би бил абсолютно присъщ разход и би се признал за данъчни цели. И така, с непризнатите за данъчни цели разходи, вие следва да увеличите счетоводния си резултат и едва тогава ще изчислите размера на корпоративния си данък. Един пример, ако вие през финансовата година имате приходи 1000 лева и разходи 900 лева, то счетоводната ви печалба ще е 100 лева. Ако нямате да преобразувате и всички приходи и разходи са ви признати и за данъчни цели, вие бихте платили 10 лева данък (100 Х 10 %). Ако обаче 200 лева от разходите са несвойствени, за тях нямате надлежно издадена фактура или има друга причина да не са данъчно признати, то тогава следва да преобразувате финансовия си резултат. Как? Ами 100 лева счетоводна печалба + 200 лева данъчно непризнати разходи = 300 лева. Тогава вие ще платите 30 лева корпоративен данък, а не 10 лева. За да сте изрядни към фиска, препоръчвам ви да използвате услугите на счетоводител. Ако все пак решите сами да действате в дебрите на корпоративното данъчно облагане, то се запознайте добре със Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Ако желаете да подготвим Вашите документи,
свържете се с нас.