Услуги

Счетоводна кантора „ШАНС 2007“ предлага цялостно счетоводно обслужване за фирми от малкия и среден бизнес. Залагаме на индивидуалният подход към всеки клиент.
Може да сте наш клиент както за цялостно счетоводно обслужване, така и за конкретна задача или услуга. свържете се с нас.

Счетоводно обслужване :

 • Регистрация на фирми
 • Представляване пред НАП при провеждането на ревизии и проверки
 • Следене на оборота за регистрация по ЗДДС (за фирми, нерегистрирани по ЗДДС)
 • Регистрация по ЗДДС
 • Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на данъчни декларации
 • Изготвяне и подаванена годишен финансов отчет с всички необходими приложения
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен с изискванията на НСФО и МСФО
 • Счетоводни справки за представяне пред трети лица (Подготовка на документи при кандидатстване за банкови заеми и фирмен лизинг)
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения
 • Получване на удостоверения от НАП за наличия и липса на задължения
 • Получаване на удостоверения за актуално състояние от Търговския Регистър (ТР)

 • Текущо счетоводно отчитане: първични счетоводни документи, Обработка на банкови извлечения и касови операции
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изготвяне на инвентарна книга, текущо начиславане на амортизациите
 • Заприходяване и отписване на ДМА и ДНМА
 • Отчитане на материалните запаси: заприходяване, изписване и следене на стоковите наличности
 • Изготвяне и подаване на дневниците за покупки и продажби и СД по ЗДДС
 • Изготвяне и подаване на VIES и INTRASTAT декларации

 • ТРЗ услуги, личен състав
 • Изготвяне и обработка на ведомости за заплати
 • Подаване на уведомления в НОИ по трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди запрекратяване на трудови договори
 • Служебни бележки и удостоверения
 • Изготвяне и подаване на декларация 1 и 6
 • Изготвяне на трудови, граждански договори и договори за управление и контрол
 • Изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ
 • Обработка и регистриране на болничните листове
 • Отчитане на отпуски