Съставител на финансови отчети

Кой е Съставител на финансови отчети

Финансовите отчети (междинни, годишни и консолидирани) се съставят от съставител на финансови отчети.
Съставител на финансови отчети може да бъде физическо лице или специализирано счетоводно предприятие, когато отговаря на изискванията на този закон.
Финансовият отчет на предприятие се подписва от:
1. физическите лица, които управляват и представляват предприятието, и
2. физическото лице, което:
а) е съставило финансовия отчет – в случаите, когато финансовият отчет е съставен пряко от физическо лице, или
б) управлява и представлява предприятието, което е съставител на финансовия отчет – в случаите, когато финансовият отчет е съставен от специализирано счетоводно предприятие.
Във финансовия отчет се посочват/поставят и:
1. името и фамилията на лицата по Чл. 34 ал. 3 от Закона за Счетоводството;
2. печатът на предприятието;
3. печатът на специализираното счетоводно предприятие.
В случаите, когато финансовият отчет се съставя пряко от физическо лице, то трябва да бъде в трудовоправно, служебно или облигационно правоотношение със съответното предприятие.
Лицата по Чл. 34 ал. 3, т. 2 от Закона за Счетоводството трябва да отговарят на изискванията на чл. 35 от Закона за Счетоводството.

Съставител на финансови отчети може да бъде лице, което отговаря на посочените изисквания за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж, както следва:
1. С висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
а) при магистърска степен – 2 г.;
б) при бакалавърска степен – 3 г.;
в) при степен „специалист“ – 4 г.;
2. С друго висше икономическо образование и 5 г. стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
3. със средно икономическо образование и 8 г. стаж като счетоводител.
Съставител на финансови отчет може да бъде лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел I на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс.
Министърът на финансите може да определя и допълнителни изисквания към лицата, които съставят финансови отчети на бюджетните предприятия.

Съставителите на финансови отчети отговарят за организацията на счетоводната дейност в предприятието.