Съхраняване на счетоводна информация

Счетоводна информация се съхранява в предприятието по реда, предвиден в Закона за Националния архивен фонд, в следните срокове: 1. ведомости за заплати – 50 г.; 2. счетоводни регистри и финансови […]

Изисквания за съставяне на консолидиран финансов отчет

Предприятията изготвят годишен финансов отчет до 31 март следващата година. Предприятие (предприятие майка) съставя консолидиран финансов отчет, когато: 1. контролира повече от половината от правата на глас на акционерите или […]

Съставител на финансови отчети

Кой е Съставител на финансови отчети Финансовите отчети (междинни, годишни и консолидирани) се съставят от съставител на финансови отчети. Съставител на финансови отчети може да бъде физическо лице или специализирано счетоводно предприятие, […]

Годишен Финансов Отчет

Определение за Годишен Финансов Отчет Предприятията в Република България, с изключение на предприятията по чл. 22б от Закона за Счетоводството, изготвят и представят годишните си финансови отчети на базата на […]

Активи, Собственият Капитал, Пасиви, Приходи и Разходи

Според Закона за Счеводството – Активите, Собственият Капитал, Пасивите, Приходите и Разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване по историческата им цена или друга цена, в съответствие […]

Инвентаризация на активи и пасиви

Инвентаризация на активи и пасиви Инвентаризация на активи и пасиви се извършва през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет. Инвентаризацията се извършва по ред […]

Счетоводен документ

Какво е Счетоводен документ според Закона за Счетоводството Чл. 6. (1) Счетоводният документ е хартиен или технически носител на счетоводна информация, класифициран като първичен, вторичен и регистър: 1. първичният документ […]

ГОД

Годишна данъчна декларация

ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК Материалът не важи за еднолични търговци (ЕТ)! И трите понятия от заглавието на настоящия материал са актуални с пълна сила […]

ГОД

Какво представлява ГОД?

ГОД представлява набор от отчети и справки, касаещи дейността на дружеството. Данните, които се упоменават са защитени и се гарантира тяхната конфиденциалност. До данните имат достъп НАП и НСИ (Националният статистически […]