Изисквания за съставяне на консолидиран финансов отчет

Предприятията изготвят годишен финансов отчет до 31 март следващата година. Предприятие (предприятие майка) съставя консолидиран финансов отчет, когато: 1. контролира

Прочетете повече

Активи, Собственият Капитал, Пасиви, Приходи и Разходи

Според Закона за Счеводството – Активите, Собственият Капитал, Пасивите, Приходите и Разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване или

Прочетете повече