Каква фирма да регистрирам ?

Искаш да започнеш собствен бизнес? В каква правна форма ще “ облечеш“ своя бизнес? Какви са особеностите на различните правни форми? Кай закон регламентира търговската дейност? Регистрация на фирма според основният […]

intrastat

Повишаване на праговете за деклариране по системата “ Интрастат“ за 2018 г.

Приходната агенция публикува заповед за определяне на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2018 г. Наблюдават се увеличения в праговете на двата потока за 2018 г.  съответно с 260 […]

Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата

Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици („Законът“) […]

Дължим ли ДДС ако предадем вещта при предварителен договор

Въпросът за ДДС третирането при фактическо предоставяне на стоката по предварителен договор от гледна точка на доставчика е разгледан в Разяснение № 96-00-29 от 17.02.2016 г. при следната фактическа обстановка : […]

Счетоводни факти

Счетоводството е с хилядолетна история. Най-ранните счетоводни записи, които водят началото си отпреди повече от 7000 години, са открити в Месопотамия. По това време хората са използвали примитивни счетоводни способи, […]

Чуждестранни юридически лица

Чуждестранни юридически лица Чуждестранни юридически лица са онези, които не са местни. Чуждестранните юридически лица се облагат с данъци на печалбите по Закона за Счетоводството, реализирани чрез място на стопанска […]

Местни юридически лица

Местни юридически лица 1. юридическите лица, учредени съгласно българското законодателство; 2. дружествата, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета, и кооперациите, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета, […]