Повишаване на праговете за деклариране по системата “ Интрастат“ за 2018 г.

Приходната агенция публикува заповед за определяне на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2018 г. Наблюдават се увеличения в

Прочетете повече

Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата

Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен

Прочетете повече