Видове данъци

Видове данъци Печалбите се облагат с корпоративен данък.Доходите на местни и чуждестранни юридически лица, посочени в този закон, се облагат с данък, удържан при източника.Разходите, посочени в този закон, се […]

Чуждестранни юридически лица

Чуждестранни юридически лица Чуждестранни юридически лица са онези, които не са местни. Чуждестранните юридически лица се облагат с данъци на печалбите по Закона за Счетоводството, реализирани чрез място на стопанска […]

Местни юридически лица

Местни юридически лица 1. юридическите лица, учредени съгласно българското законодателство; 2. дружествата, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета, и кооперациите, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета, […]

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са 1. местните юридически лица; 2. чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, извършват разпореждане с имущество на такова […]