Видове данъци

Видове данъци Печалбите се облагат с корпоративен данък.Доходите на местни и чуждестранни юридически лица, посочени в този закон, се облагат с данък, удържан при източника.Разходите, посочени в този закон, се […]

ГОД

Годишна данъчна декларация

ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА И КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК Материалът не важи за еднолични търговци (ЕТ)! И трите понятия от заглавието на настоящия материал са актуални с пълна сила […]

ГОД

Какво представлява ГОД?

ГОД представлява набор от отчети и справки, касаещи дейността на дружеството. Данните, които се упоменават са защитени и се гарантира тяхната конфиденциалност. До данните имат достъп НАП и НСИ (Националният статистически […]

Годишен отчет за дейността

Кой и в какъв срок подава годишен отчет за дейността? Всички фирми в България подават Годишен отчет за дейността (ГОД) с изключение на тези, които едновременно не са извършвали дейност […]

Корпоративен данък – внасяне

Изчисленият корпоративен данък се внася по сметката на съответния офис на НАП, като се използва платежно нареждане за “плащане към бюджета”. Не забравяйте да посочите и кода за вид плащане, […]

Корпоративен данък – изчисляване

Корпоративен данък – изчисляване Ако данъчният финансов резултат, който фирмата декларира в ГДД е печалба, то фирмите следва да внесат корпоративен данък в размер на 10 % от печалбата си. […]