Счетоводни Услуги

Промени в ЗДДС 2018

Регистрация и дерегистрация по ЗДДС

ЗДДС

    1. Съкращава се срокът за подаване на заявления за регистрация по ЗДДС от 14 – дневен на 7 – дневен в случаите на възникване на основание за задължителна регистрация по закона.
    2. Въвежда се задължение за подаване на заявления за задължителна регистрация по ЗДДС, когато облагаемият оборот от 50,000 лв е достигнат за период по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия. В този слячай заявлението следва да бъде подадено в 7 – дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
    3. Ако лицето не подаде заявлението в този срок и приходните органи го регистрират по тяхна инициатива, то ще дължи ДДС за облагаемите доставки, с които се надхвърля оборотът от 50, 000 лв., до датата, на която е регистрирано от приходните органи.
    4. Отменят се разпоредбите относно възможността за отказ на регистрация на лице, което не е представило обезпечение поради неуредени ДДС задължения. Предвиден е ред за освобождаване на представените до 31 декември 2017 г. обещетения.
    5. Отпада задължението за подаване на заявление за дерегистрация по ЗДДС в случаите на прекратяване на юридическо лице без ликвидация, на неперсонифицирано лице и на осигурителна каса. В тези слечаи дерегистрацията ще се извършва служебно от органа по приходите.