Изисквания за съставяне на консолидиран финансов отчет

Предприятията изготвят годишен финансов отчет до 31 март следващата година.

Предприятие (предприятие майка) съставя консолидиран финансов отчет, когато:

1. контролира повече от половината от правата на глас на акционерите или съдружниците в друго предприятие (контролирано предприятие), включително по силата на договорно взаимоотношение, при условие че е акционер или съдружник в това предприятие;
2. притежава правото да назначава или освобождава повече от половината от членовете на управителния и/или надзорния орган на друго предприятие (контролирано предприятие), включително по силата на договорно взаимоотношение, при условие че е акционер или съдружник в това предприятие;
3. притежава правото да управлява финансовата и оперативната политика на друго предприятие по силата на договорно взаимоотношение;                                                                                                   4. е акционер или съдружник, притежаващ 20 на сто или повече от правата на глас в друго предприятие (контролирано предприятие) и единствено по силата на упражняване на тези права е назначило повече от половината от членовете на управителния и/или надзорния орган в контролираното предприятие, действащ през отчетния период, по време на предходния отчетен период и до датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет; консолидиран финансов отчет по изречение първо не се съставя, когато друго предприятие има правата, посочени в Чл. 37. т. 1 – 3 от Закона за Счетоводството, по отношение на контролираното предприятие.
При определяне правата на предприятието майка за целите на Чл. 37. ал. 2, т. 1, 2 и 4 от Закона за Счетоводството правата на глас и правата на назначаване или освобождаване, притежавани от дъщерно предприятие на предприятието майка или от лице, действащо от свое име, но за сметка на предприятието майка или на дъщерно предприятие от групата, се прибавят към правата на предприятието майка.

При определяне правата на предприятието майка за целите на Чл. 37. ал. 2, т. 1, 2 и 4 от Закона за Счетоводствотоне се вземат под внимание:

1. гласовете по акции, държани за сметка на лице, което не е нито предприятието майка, нито негово дъщерно дружество;
2. гласовете по акции, получени като обезпечение, когато предприятието, предоставило обезпечението, упражнява правата по тях.
Общият брой на правата на глас в контролираното предприятие, притежавани от всички акционери или съдружници за целите на Чл. 37. ал. 2, т. 1 и 4, от Закона за Счетоводството се намалява с правата на глас, които са свързани с акции или дялове, притежавани от това контролирано предприятие и/или от негово дъщерно предприятие, и/или от лице, действащо от свое име, но за сметка на тези предприятия.
Предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия подлежат на консолидиране, независимо къде се намират седалищата на дъщерните предприятия.
Консолидирани финансови отчети се изготвят само от търговски дружества, които са предприятия майки.
Редът, начинът и сроковете за изготвяне и представяне на финансовите отчети на бюджетните предприятия и публикуването чрез интернет на информация от тях се определят съгласно чл. 170 от Закона за публичните финанси.

Не се съставя консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2 от Закона за Счетоводствотоот предприятие майка, когато сумата от показателите на предприятията в групата, които подлежат на консолидиране, според годишните им финансови отчети, съставени към 31 декември на текущата година, не надвишават показателите на два от следните критерии:

1. балансова стойност на активите към 31 декември – 3 млн. лв.;
2. нетни приходи от продажби за годината – 6 млн. лв.;
3. средна численост на персонала за годината – 80 души.
Чл. 37а. Алинея 1 от Закона за Счетоводството не се прилага, когато предприятие от групата е предприятие, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар.
Не се съставя консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2 от Закона за Счетоводството, от предприятие майка, което има само дъщерни предприятия, които са несъществени за целите на чл. 23, ал. 2, разглеждани едновременно индивидуално и като цяло.
Дъщерно предприятие може да не се включва в консолидирания финансов отчет, когато то е несъществено за целите на чл. 23, ал. 2 от Закона за Счетоводството. Когато две или повече дъщерни предприятия отговарят на изискването на изречение първо, те се включват в консолидирания финансов отчет, ако като цяло не са несъществени за целите на чл. 23, ал. 2 от Закона за Счетоводството.

Не се съставя консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2 от Закона за Счетоводството, от предприятие майка, когато то е и дъщерно предприятие на местно предприятие майка или предприятие майка от друга държава – членка на Европейската общност, в един от следните случаи:

1. местното предприятие майка или предприятието майка от друга държава членка притежава всички дялове или акции на местното (дъщерно) предприятие майка; при определяне на дяловете или акциите на местното (дъщерно) предприятие майка не се вземат под внимание дяловете или акциите, които се притежават от членовете на управителния и/или надзорния орган по силата на закон или на учредителния договор или устав, или
2. местното предприятие майка или предприятието майка от друга държава членка притежава 90 на сто или повече от дяловете или акциите на местното (дъщерно) предприятие майка, като другите съдружници или акционери в него са дали писмено съгласие да не изготвя консолидиран финансов отчет.
Чл. 37б. Алинея 1 се прилага от Закона за Счетоводството, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. местното (дъщерно) предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия са включени в консолидиран финансов отчет на местното предприятие майка или предприятие майка от друга държава членка;
2. консолидираният финансов отчет и годишният консолидиран доклад за дейността се съставят от местното предприятие майка и подлежат на независим финансов одит при условията и по реда на чл. 38 или от предприятието майка от другата държава членка и подлежат на независим финансов одит съгласно законодателството на същата държава членка;
3. консолидираният финансов отчет, годишният консолидиран доклад за дейността и одиторският доклад на местното предприятие майка се публикуват при условията и по реда на чл. 40 от Закона за Счетоводството или на предприятието майка от другата държава членка се публикуват на български език от местното предприятие майка при условията и по реда на чл. 40 от Закона за Счетоводството;4. в приложението на годишния финансов отчет на местното (дъщерно) предприятие майка е оповестено името и седалището на местното предприятие майка или предприятието майка от другата държава членка, което съставя консолидирания финансов отчет по Чл. 37б. т. 1 от Закона за Счетоводството, и че е освободено от задължението да съставя консолидиран финансов отчет и годишен консолидиран доклад за дейността.

Не се съставя консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2, от Закона за Счетоводството от предприятие майка, когато то е дъщерно предприятие на местно предприятие майка или на предприятие майка от друга държава – членка на Европейската общност, и са налице едновременно следните условия:

1. изпълнени са изискванията на чл. 37б, ал. 2 от Закона за Счетоводството;
2. съдружниците или акционерите на местното (дъщерно) предприятие майка, които притежават не по-малко от 10 на сто от дяловете или акциите, когато предприятието е дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции или не по-малко от 20 на сто от дяловете, когато предприятието е събирателно или командитно дружество, не са поискали съставянето на консолидиран финансов отчет до 30 юни на съответния отчетен период.

Не се съставя консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2, когато предприятието майка е и дъщерно предприятие на предприятие майка от държава, която не е членка на Европейската общност (трета страна), и са изпълнени едновременно следните условия:

1. местното предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия са включени в Консолидиран финансов отчет на предприятие майка от трета страна;
2. Консолидираният финансов отчет и когато е подходящо, годишният консолидиран доклад за дейността са съставени в съответствие с този закон и приложимите счетоводни стандарти или по еквивалентен на тях подход;
3. Консолидираният финансов отчет на предприятието майка от третата страна е одитиран от едно или повече лица с правоспособност да одитират финансови отчети, придобита съгласно националното законодателство на предприятието майка от третата страна;
4. изпълнени са изискванията на чл. 37б, ал. 2, т. 3 и 4 и чл. 37в, т. 2 от Закона за Счетоводството по отношение на предприятието майка от третата страна.

Разпоредбите на чл. 37а – 37г от Закона за Счетоводството не се прилагат за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 1 – 4, които задължително изготвят и представят консолидирани финансови отчети, когато са налице условията на чл. 37, ал. 2 от Закона за Счетоводството .