Счетоводен процес

Оргарнизация на счетоводния процес:

– Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи.
– Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство.
– Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента.
– Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство.

– Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност

– Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи

– Изготвяне и представяне, чрез електронен подпис, в данъчната служба  на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител

– Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета

– Подготвяне на документи за насрещни проверки на клиента пред ТД на НАП.

– Обработка на данните със счетоводен продукт, с възвомжости за обмяна на информация по електронен път

– Представяне пред пред компетентните органи при ревизии и проверки

– Годишно приключване на финансовата година по Националните счетоводни стандарти, съгласно условията на договор за счетоводно обслужване

–  Годишно приключване на финансовата година по Международните счетоводни стандарти, съгласно условията на договор за счетоводно обслужване
– изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност
– обработка на счетоводните документи – проверка, съхраняване и съхраняване на счетоводната информация
– текущо и навременно осчетоводяване на счетоводните документи
– изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации
– Подаване на дневник за покупките дневник за продажбите и Справка – декларация по закона за данъка върху добавената стойност
– Изготвяне на счетоводни справки
– Обработка на банкови извлечения
– Изготвяне на платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата
– Следене за срокове и подаване на декларации и плащане на задължения
– Подаване на данъчни справки и уведомления
– Изготвяне на месечни справки за финансовият резултат на фирмата