Видове данъци

Видове данъци

Печалбите се облагат с корпоративен данък.
Доходите на местни и чуждестранни юридически лица, посочени в този закон, се облагат с данък, удържан при източника.
Разходите, посочени в този закон, се облагат с данък върху разходите.
С алтернативен на корпоративния данък се облагат:
1. дейността от организиране на хазартни игри;
2. приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия;
3. дейността от опериране на кораби.

Видове данъци, може да откриете на адреса на министерството на финасите

Пакетните цени на счетоводни услуги на счетоводна кантора Шанс 2007 включват и видове даънъци, тяхното следене и навременно погасяване.