ТРЗ И ЛИЧЕН състав

ТРЗ И ЛИЧЕН състав изготвянето и обработката на работните заплати и трудовото право е една от най-важните функции на счетоводството на оргарнизациите. Ние можем да Ви спестим трудността от разглеждане на законодателни документи, докато се опитвате да откриете как да се справите с нуждите на служителите, работещи по трудов договор на половин или пълен работен ден, начисленията и удръжките, данъчните задължения и свързаните с това въпроси.

Клиентите ни получават следните счетоводни услуги цени:

ТРЗ И ЛИЧЕН състав

*  Изготвяне на платежни ведомости;

*  Изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски и ДОД;

*  Изготвяне на декларация 1 и декларация 6;

* Подаване на декларация 1 и декларация 6 в НАП;

* Изготвяне на трудови договори;

* Изготвяне на допълнителни споразумения към трудови договори;

* Изготвяне и подаване на уведомления съгласно чл. 62 ал.4 от КТ;

* Изготвяне на длъжностни характеристики на работниците и служителите;

* Отчитане на отпуските на работниците и служителите;

* Изготвяне на документи и платежни нареждания за on-line банкиране;

* Изготвяне на документи за прекратяване на трудови правоотношения;

* Изготвяне на трудови книжки за работниците и служителите;

* Заверяване на трудови книжки на работниците и служителите;

* Изготвяне на УП. 2, УП. 3 на работниците и служителите;

* Представителство пред компетентните органи при ревизии и заверки на осигурителния стаж;

* Изготвяне на документи, предаването им и получаване на актуално състояние на клиента;

* Заверяване на документи в НАП и НОЙ;

* Заверяване на на осигурителния стаж на клиента;

* Изготвяне на документи за получаване на банков кредит от клиента /подготвяне на изискваните от банката счетоводни справки/;

* Изготвяне на месечни, тримесечни и др. отчети по искане на банката кредитодател на клиента, за неговото отчитане;

* Регистрация, пререгистрация и дерегистрация съгласно ЗДДС;

* Изготвяне на междинни счетоводни отчети по искане на клиента;

* Разработване на бизнес планове;